หน้าที่บริการหลัก:
     ๑. บริการ รับ- ส่ง งานนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมทั้งฝึกสอน และฝึกงาน
     ๒. บริการงานการเงิน รับ-ส่ง เจ้าหน้าที่การเงินไป ธนาคาร-สำนักงานคลังจังหวัด และส่วนราชการภายนอก
     ๓. บริการไปรษณีย์ รับ-ส่ง เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ อนุญาตไปส่งพัสดุไปรษณีย์
     ๔. บริการ รับ-ส่ง ฉุกเฉิน นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิต กรณีเจ็บป่วยไปโรงพยาบาล
     ๕. บริการ รับ-ส่ง คณาจารย์นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาหรือร่วมกิจกรรมอื่นๆกับจังหวัดหรือสถานการศึกษาอื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยมีคำสั่ง
     ๖. บริการ รับ-ส่ง คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ไปราชการตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยฯ
     ๗. บริการ รับ-ส่ง คณาจารย์ไปสอนตามศูนย์ให้การศึกษาย่านมัทรี
     ๘. บริการงานอื่น ๆ กรณีที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยฯ

Powered by
Division of Development Information System
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)