ภาระหน้าที่


     ๑. บริการ รับ- ส่ง งานนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมทั้งฝึกสอน และฝึกงาน
     ๒. บริการรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ไปธนาคาร-สำนักงานคลังจังหวัด และส่วนราชการภายนอก
     ๓. บริการรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่ ไปที่ทำการไปรษณีย์
     ๔. บริการ รับ-ส่ง ฉุกเฉิน นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิต กรณีเจ็บป่วยไปโรงพยาบาล
     ๕. บริการ รับ-ส่ง คณาจารย์นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาหรือร่วมกิจกรรมอื่นๆกับจังหวัดหรือสถานการศึกษาอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
     ๖. บริการ รับ-ส่ง คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ไปราชการตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยฯ
     ๗. บริการ รับ-ส่ง คณาจารย์ไปสอน ณ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี
     ๘. บริการงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Powered by
Division of Development Information System
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)