งานยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
 เบอร์โทร.(056)-219100 -29 ต่อ 1187,1188
  อีเมล์ : vehicle@nsru.ac.th

Powered by
Division of Development Information System
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)