วันเวลาไป วันเวลากลับ จุดหมาย ทะเบียนรถ พขร.
24 ม.ค. 2563 04:00 26 ม.ค. 2563 22:00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (วิทยาเขตสะลวง) 40-0229 นายวีระศักดิ์ โมราสุข
24 ม.ค. 2563 04:00 26 ม.ค. 2563 22:00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (วิทยาเขตสะลวง) 40-0375 นายสุเมธ เนตรหลับ
25 ม.ค. 2563 17:00 25 ม.ค. 2563 23:00 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก 2563 ในงานงานประเพณีตรุษจีนนครสวรรค์ 2563 นค 5152 นายสมศักดิ์ วรกรรณ์
24 ม.ค. 2563 04:00 26 ม.ค. 2563 20:00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ศูนย์แม่ริม) 40-0314 นายธนา เขียวชะอุ่ม
กดปุ่ม F11 เพื่อขยายหรือย่อหน้าจอ